Savolaxgatan

Helsingfors mest uppfriskande kvarter

Helsingfors stad utvecklar det nya Savolaxgatan området för arbete, boende och stadsliv tillsammans med en expertgrupp sammansatt av NCC

Utforska den virtuella modellen av området

Den virtuella modellen har skapats enligt planförslaget.

På Savolaxgatan i Alphyddan, som ligger ett stenkast från Böle, planeras det att under de närmaste åren byggas nya innerstadslika kvarter. Utöver en park ska det cirka sju hektar stora området bebyggas med bostäder, arbetsplatser och verksamhetslokaler, affärslokaler, olika tjänster och skvärer. Allt detta ger nytt liv åt Savolaxgatan och kommer att göra området trivsammare. Nybyggandet koncentreras längs med gatorna så att det skapas ett stadslikt gaturum.

Området planeras i enlighet med utvecklingsmålen för Helsingfors stad. Staden styr arbetet i den expertgrupp NCC samlat.

Vad handlar det om?

Kvarteret kommer att byggas i området kring Savolaxgatan och blir både medborgar- och miljövänligt. Målet med detta ambitiösa projekt är att skapa ett nytt sätt att bygga Helsingfors.

En central utgångspunkt är att ändra om Savolaxgatan från en motorväg med fyra körfält till en tvåfilig parkgata som förekommer i stamstaden. Ändringen möjliggörs av nya Lokvägen, till vilken den nord–sydliga biltrafiken genom Böle styrs.

Man önskar fler arbetsplatser och högklassigt stamstadsliknande boende i området som är mycket lätt att nå. I planläggningen har man beaktat den viktiga gröna förbindelsen som går mitt i området, de öppna bergen och hällarna som är viktiga med tanke på landskapet och stadsbilden samt hur klipporna syns i gatuutrymmet. I planlösningen har man i synnerhet strävat efter att lösa frågan om samordningen mellan en tätare stadsstruktur och en grön förbindelse.

För området har planerats fyra kvarter med affärslokaler, två bostadskvarter och en underjordisk parkeringsanläggning. Nya hem byggs för ca 750 invånare. Parkområdena avsedda för vistelse utvecklas så att de är högklassiga, promenadinriktade och betonar den lokala identiteten.

Byggandet kan påbörjas tidigast år 2025.

Se de vanligaste frågorna här 

Hur framskrider projektet

Programmet för deltagande och bedömning av planändringen för Savolaxgatan fanns till påseende under perioden 1–21 juni 2022 på hel.fi/suunnitelmat. De preliminära referensplanerna kan fortsättningsvis ses i tjänsten Säg din åsikt (kerrokantasi.hel.fi/savonkatu). Stadsbornas synpunkter på de tre referensplanerna efterfrågades – vad som är bra i alternativet och vad som ännu behöver utvecklas.

Ett sammandrag över kommentarerna och de synpunkter som framkom under terrängvandringen den 13 juni 2022 användes som hjälp vid bedömning av planalternativen och den fortsatta utvecklingen av planen. Ett planförslag presenterades för stadsmiljönämnden den 19 september 2023. Planförslaget presenterades offentligt och personer har haft möjlighet att kommentera.

Stadsmiljönämnden godkände det reviderade planförslaget den 16 april 2024. I slutändan beslutar stadsfullmäktige om godkännandet av planen.

PLANERAT TIDSSCHEMA FÖR UTVECKLING AV OMRÅDET KRING SAVOLAXGATAN

 • 2021

  • 11.1.2021

   Stadsstyrelsen fattade beslut om en utvecklingsreservering för NCC och fastslog målen för utvecklingen i form av villkor för utvecklingsreserveringen.

  • Under år 2021

   Utvecklaren NCC genomförde en preliminär kartläggning med webbenkäter, intervjuer och stadsutvecklingskonsulter.

 • 2022

  • I början av 2022

   NCC gjorde under ledning av stadens detaljplanering tre utkast till utveckling av området.

  • 1–21 juni 2022

   Programmet för deltagande och bedömning, inklusive utkast till planer, fanns offentligt framlagt i Säg din åsikt så att stadsborna kunde ge respons på det. Under den tid då programmet var framlagt hölls den 13 juni 2022 en offentlig terrängvandring som en del av växelverkan.

  • Hösten 2022 till hösten 2023

   Utredningar i anknytning till planförslaget samt referensplanen utarbetades under ledning av Helsingfors stad med beaktande av villkoren för utvecklingsreserveringen och den respons som inkommit i samband med programmet för deltagande och bedömning.

 • 2023

  • Hösten 2023

   Ett planförslag överlämnades först till stadsmiljönämnden den 19 september 2023 och läggade därefter fram offentligt.

  • Slutet av 2023

   Responsen gås genom och bemöts.

 • 2024

  • Början av 2024

   Utgående från en bedömning av ärendets behandling i stadsmiljönämnden och inkomna anmärkningar planeras ett preciserat förslag till planändring och åtföljande expertutredningar och utlåtanden inhämtas.

  • Våren 2024

   Det preciserade förslaget till planändring lämnas till stadsmiljönämnden för behandling.

  • Sommaren 2024

   Förhandling om markanvändningsavtal.

  • Hösten 2024

   Förslag till detaljplan och markanvändningsavtal överlämnas till stadsstyrelsen för behandling och stadsfullmäktige för beslut.

  • Slutet av 2024

   Efter att stadsfullmäktige fattat beslut om planändring läggs beslutet fram offentligt.

  • Årsskiftet 2024 – 2025

   Detaljplanen får formell rättskraft.

 • 2025

  • Våren – sommaren 2025

   Bygglov för det första skedet av genomförandet planeras, bygglov ansöks om och grannarna hörs angående bygglovet.

  • Slutet av 2025

   Bygglov beviljas, byggandet påbörjas.

  • Slutet av året och framåt

   Byggandet pågår; det som byggts under det första skedet kan tas i bruk i början av 2028.

 • 2035

  • Cirka 2035–2040

   Byggskedena i området har slutförts.

Den grundläggande tanken är att expandera Helsingfors centrum norrut, genom att göra området kring Savolaxgatan till ett urbant kvartersområde. Idén är att bostäder, kontorslokaler, undervisnings- och affärslokaler ska liva upp området mellan Alphyddan, Maskinverkstaden och Mellersta Böle.

Hur kan du påverka?

Deltagande står i centrum för utvecklingsprojektet för Savolaxgatan. Genom diskussioner och interaktion mellan medborgare, olika aktörer och representanter för projektet planerar och bygger vi ett nytt stadsområde som känns som hemma. Åsikter samlas in genom flera kanaler i olika skeden av projektet. Vi har bland annat utfört undersökningar, enkäter, intervjuer, en virtuell promenad i terrängen och ett invånarmöte. För mer information om vad som händer och när, besök denna webbplats.

Utgående från den information som inhämtades i den första fasen gjordes alternativa planer för kommenterar och diskussioner. Respons på planerna inhämtades via webbplatsen Säg din åsikt. Utgående från kommentarerna kommer en preciserad lokal plan att utarbetas till grund för planändringen.