Savolaxgatan

Helsingfors mest uppfriskande kvarter

Helsingfors stad utvecklar det nya Savolaxgatan området för arbete, boende och stadsliv tillsammans med en expertgrupp sammansatt av NCC

Ett planförslag läggas fram för stadsmiljönämnden den 19 september 2023.

På Savolaxgatan i Alphyddan, som ligger ett stenkast från Böle, planeras det att under de närmaste åren byggas nya innerstadslika kvarter. Utöver en park ska det cirka sju hektar stora området bebyggas med bostäder, arbetsplatser och verksamhetslokaler, affärslokaler, olika tjänster och skvärer. Allt detta ger nytt liv åt Savolaxgatan och kommer att göra området trivsammare. Nybyggandet koncentreras längs med gatorna så att det skapas ett stadslikt gaturum.

Invånarna gavs möjlighet att delta i programmet för deltagande och bedömning för miljön kring Savolaxgatan och målen i programmet samt i tre preliminära referensplaner i tjänsten Säg din åsikt under perioden 1–21 juni 2022. Ett planförslag läggas fram för stadsmiljönämnden den 19 september 2023.

Området planeras i enlighet med utvecklingsmålen för Helsingfors stad. Staden styr arbetet i den expertgrupp NCC samlat.

Vad handlar det om?

Kvarteret kommer att byggas i området kring Savolaxgatan och blir både medborgar- och miljövänligt. Målet med detta ambitiösa projekt är att skapa ett nytt sätt att bygga Helsingfors.

Stadsborna har fått delta i utvecklingen av området. Planalternativen som varit offentligt framlagda i tjänsten Säg din åsikt har nu landat på arkitektens bord och planförslaget kommer att överlämnas till stadsmiljönämnden under hösten 2023. När det närmar sig kommer vi att berätta i större detalj hur stadsborna har möjlighet att tycka till om förslagen.

Målet är att det framtida kvartersområdet ska ha torg och parker för en känsla av liv, service för medborgare och jobb och bostäder för tusentals människor. Enligt villkoren för reserveringen eftersträvas det i byggandet att byggnaderna ska ligga längs gatan. Bergsområdena bevaras så stora som möjligt med betoning på hur invånarna använder klipporna och parkerna i planeringsområdet. Byggandet kan påbörjas tidigast år 2025.

Se de vanligaste frågorna här 

Hur framskrider projektet

Programmet för deltagande och bedömning av planändringen för Savolaxgatan fanns till påseende under perioden 1–21 juni 2022 på hel.fi/suunnitelmat. De preliminära referensplanerna kan fortsättningsvis ses i tjänsten Säg din åsikt (kerrokantasi.hel.fi/savonkatu). Stadsbornas synpunkter på de tre referensplanerna efterfrågades – vad som är bra i alternativet och vad som ännu behöver utvecklas.

Ett sammandrag över kommentarerna och de synpunkter som framkom under terrängvandringen den 13 juni 2022 kommer att användas som hjälp vid bedömning av planalternativen och den fortsatta utvecklingen av planen. Ett planförslag läggas fram för stadsmiljönämnden den 19 september 2023.

PLANERAT TIDSSCHEMA FÖR UTVECKLING AV OMRÅDET KRING SAVOLAXGATAN

 • 2021

  • 11.1.2021

   Stadsstyrelsen fattade beslut om en utvecklingsreservering för NCC och fastslog målen för utvecklingen i form av villkor för utvecklingsreserveringen.

  • Under år 2021

   Utvecklaren NCC genomförde en preliminär kartläggning med webbenkäter, intervjuer och stadsutvecklingskonsulter.

 • 2022

  • I början av 2022

   NCC gjorde under ledning av stadens detaljplanering tre utkast till utveckling av området.

  • 1–21 juni 2022

   Programmet för deltagande och bedömning, inklusive utkast till planer, fanns offentligt framlagt i Säg din åsikt så att stadsborna kunde ge respons på det. Under den tid då programmet var framlagt hölls den 13 juni 2022 en offentlig terrängvandring som en del av växelverkan.

  • Hösten 2022 till hösten 2023

   Utredningar i anknytning till planförslaget samt referensplanen utarbetas under ledning av Helsingfors stad med beaktande av villkoren för utvecklingsreserveringen och den respons som inkommit i samband med programmet för deltagande och bedömning.

 • 2023

  • Hösten 2023

   Ett planförslag överlämnas först till stadsmiljönämnden den 19 september 2023 och läggs därefter fram offentligt.

  • Slutet av 2023

   Responsen gås genom och bemöts.

 • 2024

  • Början av 2024

   Utgående från en bedömning av ärendets behandling i stadsmiljönämnden och inkomna anmärkningar planeras ett preciserat förslag till planändring och åtföljande expertutredningar och utlåtanden inhämtas.

  • Våren 2024

   Det preciserade förslaget till planändring lämnas till stadsmiljönämnden för behandling.

  • Sommaren 2024

   Förhandling om markanvändningsavtal.

  • Hösten 2024

   Förslag till detaljplan och markanvändningsavtal överlämnas till stadsstyrelsen för behandling och stadsfullmäktige för beslut.

  • Slutet av 2024

   Efter att stadsfullmäktige fattat beslut om planändring läggs beslutet fram offentligt.

  • Årsskiftet 2024 – 2025

   Detaljplanen får formell rättskraft.

 • 2025

  • Våren – sommaren 2025

   Bygglov för det första skedet av genomförandet planeras, bygglov ansöks om och grannarna hörs angående bygglovet.

  • Slutet av 2025

   Bygglov beviljas, byggandet påbörjas.

  • Slutet av året och framåt

   Byggandet pågår; det som byggts under det första skedet kan tas i bruk i början av 2028.

 • 2035

  • Cirka 2035–2040

   Byggskedena i området har slutförts.

Den grundläggande tanken är att expandera Helsingfors centrum norrut, genom att göra området kring Savolaxgatan till ett urbant kvartersområde. Idén är att bostäder, kontorslokaler, undervisnings- och affärslokaler ska liva upp området mellan Alphyddan, Maskinverkstaden och Mellersta Böle.

Hur kan du påverka?

Deltagande står i centrum för utvecklingsprojektet för Savolaxgatan. Genom diskussioner och interaktion mellan medborgare, olika aktörer och representanter för projektet planerar och bygger vi ett nytt stadsområde som känns som hemma. Åsikter samlas in genom flera kanaler i olika skeden av projektet. Vi har bland annat utfört undersökningar, enkäter, intervjuer, en virtuell promenad i terrängen och ett invånarmöte. För mer information om vad som händer och när, besök denna webbplats.

Utgående från den information som inhämtades i den första fasen gjordes alternativa planer för kommenterar och diskussioner. Respons på planerna inhämtades via webbplatsen Säg din åsikt. Utgående från kommentarerna kommer en preciserad lokal plan att utarbetas till grund för planändringen.