Savonkatu Q&A

Miten ja milloin suunnitelmiin voi vaikuttaa?

Kesäkuussa 2022 oli mahdollisuus tutustua Savonkadun ympäristön osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) alustaviin kolmeen viitesuunnitelmaan Kerro kantasi -verkkokyselyn kautta. Kyselyyn saapui yhteensä 587 kommenttia.

Kaavaehdotusvaiheessa asukkailta saatu palaute pyritään huomioimaan muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Rakentamisen määrää vähennetään ja sijoittumista tarkistetaan siten, että kallioita sekä niiltä avautuvia näkymälinjoja säilyisi mahdollisimman paljon.
  • Aleksis Kiven kadun / Saimaankadun varteen ei tule asuin- eikä muutakaan rakentamista.
  • Savonkadun varteen itäpuolen eteläosaan tulee toimitilojen sijaan asumista.

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle, jonka jälkeen se vietiin nähtäville. Nähtävilläoloajan jälkeen kaavaehdotusta tarkistetaan saatujen muistutusten ja viranomaislausuntojen perusteella.

Tarkistettu kaavaehdotus viedään huhtikuussa 2024 kaupunkiympäristölautakuntaan, joka päättää esittää kaavaehdotusta hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää esittää sitä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. Hyväksymispäätöksestä alkaa 30 päivän valitusaika.

Säilyvätkö kalliot?

Kaikki päätökset alueen kehittämisestä tekee Helsingin kaupunki. Kehittämisvarauspäätöksen mukaan asemakaavoituksen yhtenä lähtökohtana on maiseman sekä kaupunkikuvan kannalta keskeisten avokallioiden ja lakialueiden säilyttäminen sekä kadulta kallioille avautuvien näkymien vaaliminen kaupunkikuvassa. Uusi rakentaminen sijoitettaisiin pääosin katujen varsille kaupunkimaista katutilaa muodostaen.

Nyt on käynnissä kaavaehdotusvaihe, jossa on asukkaidenkin antamien kommenttien perusteella otettu suunnittelun lähtökohdaksi, ettei Aleksis Kiven kadun / Saimaankadun varteen tule asuin- eikä muutakaan rakentamista. Lisäksi pyritään rakentamisen määrää vähentämään ja rakennusten sijoittumista tarkistamaan siten, että kallioita sekä niiltä avautuvia näkymälinjoja säilyisi mahdollisimman paljon.

Miten liikenne järjestetään?

Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on tehostaa ja tiivistää maankäyttöä, mikä luonnollisesti lisää myös liikennettä ympäröivällä katuverkolla, mutta toisaalta pyritään tarjoamaan mahdollisuudet muiden liikennemuotojen kuin henkilöauton käyttöön, jottei kantakaupungin pääväylät ruuhkautuisi nykyistä enempää. Kaupunginosien välistä autoliikennettä pyritään ohjaamaan pääkatuverkkoon, jotta alemmasta katuverkosta voitaisiin muodostaa viihtyisämpiä ja turvallisempia. Keski-Pasilassa katujärjestelyt ovat muuttuneet ja tulevat vielä muuttumaan siten, että ne palvelisivat paremmin käyttötarkoitustaan. Savonkatu on osa tätä kokonaisuutta. Jotta maankäytön kehittämistavoitteet voivat sen ympäristössä toteutua, tutkitaan vaihtoehtoisia reittejä ohjata Savonkadun liikennettä muualle pääkatuverkkoon ja tarkastella Savonkadun katuluokitusta uudelleen.

Alueen maanalaisen pysäköinnin osalta kaksi sisäänajoa tulevat molemmat Savonkadun länsipuolelle. Sisäänajot eivät siis tule itäpuolelle Savonpuistikon ja Saimaanpuistikon puolelle (kallioiden puolelle).

Kuka vastaa alueen kaavoituksesta, suunnittelusta ja rakentamisesta?

Helsingin kaupunki vastaa alueen maankäyttöratkaisuista, asemakaavoituksesta ja tulevien tonttien varaamisesta. Helsingin kaupunki on myöntänyt alueen kehittämisvarauksen NCC:lle ja sen yhteistyökumppaneille, jotka toimivat kaupungin kumppanina alueen suunnittelussa. NCC:lle on kehittämisvarausehdoissa myös myönnetty alustavasti mahdollisuus toteuttaa toimitilarakentamista osalle kehittämisvarausaluetta, alustavasti Savonkadun pohjoispäähän. Varsinaiset tonttivaraukset tulevat keskusteltavaksi suunnittelun ollessa pidemmällä.

Alueen kehittämissuunnittelua ohjaa kaupungin määrittelemät reunaehdot: (https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/4a/4acc576155d6c235a593874fc7b0f0e71e8dc633.pdf).

Hankkeessa ovat mukana:
Helsingin kaupunki, maankäytön suunnittelu
NCC, kiinteistökehittäjä
JKMM, suunnittelun arkkitehti
Helen, energiaratkaisut
Nomaji, maisema-arkkitehti
Spacent, tilaresurssien jakamispalvelut

Milloin rakentaminen aikaisintaan alkaa?

Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan 2025/26.