22.4.2021

Savonkadun asukkaiden toiveita ja alueen ominaispiirteitä selvitetty myös Mind16-menetelmällä

Mind16 on kaupunkikehittämisen työkalu ja alueen luonteen hahmottamiseen käytetty profilointitutkimus. Mind16-tutkimuksella voidaan kartoittaa asukkaiden toiveita sekä alueen ominaispiirteitä ja saada siten lähtökohtia erityisesti arkkitehtien ja maisemasuunnittelijoiden työskentelyyn. Tutkimuksen toteuttaja ReTeam on tehnyt paljon alueprofilointeja niin Suomessa kuin maailmallakin.

Kuvaaja: Anu Lamminpää

Helsingin kaupunki on myöntänyt NCC:lle ja sen yhteistyökumppaneille alueen kehittämisvarauksen, jonka mukaisesti ne toimivat kaupungin kumppanina alueen suunnittelussa. Uuden kaupunginosan kehittämisessä halutaan huomioida mahdollisimman kattavasti alueen nykyasukkaiden toiveet ja tarpeet. Tätä tarkoitusta varten ReTeam toteutti alueen asukkaille kyselyn, jonka tulosten pohjalta saatiin arvokasta näkemystä alueen asukkaiden toiveista kaupunkikehittämisen suhteen.

Alueen asukkaita osallistettiin vastaamaan kyselyyn muun muassa kertomalla siitä sekä henkilökohtaisesti että julisteiden, Facebook-ryhmien ja muun sosiaalisen median kautta.
Kyselyyn vastasi yli 300 ihmistä.

Tulosten perusteella ReTeam luonnehtii Alppilaa seuraavasti: Helsingin pohjoisessa kantakaupungissa sijaitseva Alppila on rauhallinen ja kodikas asuinalue. Useimmat alueen rakennuksista ovat vanhoja, korkeintaan nelikerroksisia ja arkkitehtonisessa mittakaavassa pieniä. Alueella on melko vähän kauppoja, ravintoloita ja muita palveluita. Alppilan länsipuolella sijaitsevat historialliset kalliot, jotka ovat paikallisten suosima ulkoilu- ja vapaa-ajanviettopaikka.

Aivan kallioiden vierestä kulkee melko vilkkaasti liikennöity Savonkatu. Useimmat ihmiset eivät miellä Savonkatua ja kallioita erityisesti kenellekään kuuluvaksi alueeksi, mutta silti erityisesti kallioita arvostetaan asuinalueen virkistyspaikkana paljon.

Suuri osa eli 74 prosenttia kyselyyn vastanneista asuu Savonkadun välittömässä läheisyydessä. Alueen asukkaista suurin osa on lapsettomia aikuisia, ja vastaajista vain alle neljäsosalla (23 prosentilla) oli samassa taloudessa asuvia lapsia. Silti alueen kehityksessä tulee huomioida myös lapsiperheiden tarpeet.

Kyselyn kysymykset keskittyivät kolmen teemaan:

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä asuinpaikkaa valitessasi?
Mikä sinulle on tärkeää alueella, jolla työskentelet?
Miten sinä kehittäisit Savonkadun aluetta, jos saisit päättää?

Ensimmäisen kysymyksen vastauksista nousi esiin kolme tärkeintä asiaa:

  1. Julkiset liikenneyhteydet
  2. Luonto (puistot jne.)
  3. Palvelut (ruokakaupat, kaupat, ravintolat, kahvilat jne.)

Muita usein mainittuja asioita olivat myös alueen tunnelma ja se, miltä asuinalueella näyttää.

Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin vastaukset siihen, millaisia toiveita ihmisillä on työpaikkansa ympäristön suhteen. Julkisen liikenteen ja ruokapalveluiden kuten lounasravintoloiden ja after work -paikkojen merkitys luonnollisesti korostuu työympäristöön liittyvissä toiveissa vielä asuinpaikkaakin enemmän.

Suuri enemmistö vastaajista (88 prosenttia) suhtautui Savonkadun kehittämiseen myönteisesti. Viisi prosenttia heistä piti tärkeänä sitä, että alueen kallioihin ei kajota mitenkään. 12 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Savonkadun aluetta ei tulisi kehittää ollenkaan.

Kysyttäessä asukkaiden ajatuksia alueen kehittämisen suhteen, muutamat toiveet nousivat vastauksissa erityisen selvästi:

  1. Aluetta tulee kehittää ihmiset edellä – ja ihmisen kokoiseksi. Alueen asukkaat ovat tärkeämpiä kuin infrastruktuuri tai rakentamisen tehokkuus.
  2. Ihmiset tarvitsevat luontoa virkistysalueeksi. Alppilan kallioita arvostetaan, ja ne nousevat kehittämisen suhteen esiin kaikkein merkittävimpinä asiana. Asuinviihtyvyys paranisi kuitenkin entisestään, jos niiden läheisyyteen saataisiin esimerkiksi kahvila.
  3. Rakentamisessa tulisi huomioida erityisesti pohjakerrokset ja niiden muodostama urbaani tila, joka laajenisi ihmisten asuintilaksi.
    Kaiken kaikkinensa kyselyn lopputulemana tärkeimmät asiat voidaan kiteyttää kolmen yläotsikon alle:

Kaupunkiluonto – Virikkeellinen elämä – Ihmisen mittakaava

Savonkadun alueesta on mahdollista kehittää entistä toimivampi alue, joka aidosti parantaa alueen asukkaiden elämänlaatua ja arkea. Alueen tärkeä luontoelementti, historialliset kalliot, tuovat alueen kehittämiseen oman, muista erottavan ja keskeisesti huomioitavan erityispiirteensä.

Tutustu koko raporttiin täältä.
Lisätietoja Mind16-menetelmästä: www.reteamgroup.com