3.3.2021 | Annika Pousi

Kaupunkivihreän tulevaisuuden mahdollisuuksia

Kaupunkivihreän rooli osana hyvinvointia, terveyttä, lajistollista monimuotoisuutta sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista on erityisen tärkeässä roolissa tiivistyvässä kaupungissa.

Kaupunkivihreä muodostuu sekä laajoista puisto- ja viheralueista että pienemmistä, rakentamisen väliin jäävistä alueista, aukioiden ja pihojen kasvillisuudesta, katupuista, hulevesiaiheista, kuten kosteikoista ja muista sadevesiä viivyttävistä painanteista sekä liikunta- ja leikkipaikoista. Me Nomajilla suunnittelemme kaupunkiympäristöä luontopohjaisesti, luonnon omia kiertokulkuja hyödyntäen tavoitteena yhtenäinen verkosto laadukkaita elinympäristöjä niin ihmisille kuin muulle lajistolle.

Kaupunkiluonnon muodostava lajisto kuten hyönteiset ja linnut, urbaani eläminen ja villi luonto kytkeytyvät Alppilassa toisiinsa tiiviillä alueella muodostaen Savonpuiston kallioista kiinnostavan kohtaamispaikan. Savonkadun alueelle tulevien muutosten ja suunnittelun lähtökohtana on luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä säilyttämällä alueita, että luomalla uutta. Kalliolakien, pihojen ja puistojen lisäksi luonnonmukainen hulevesien käsittely, viherkatot ja monimuotoiset kattopuutarhat voivat muodostaa lajistolle tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi kattomaailmat mahdollistavat lisää tilaa oleskelulle ja toiminnoille.

Alppilan viihtyisä oleskelupaikka

Savonpuiston ja Saimaanpuistikon kalliot ovat aktiivisessa, ympärivuotisessa käytössä. Ne ovat iso osa Alppilan identiteettiä muodostaen voimakkaan maisemallisen elementin. Kalliot myös yhdistävät Alppilan puistoalueet toisiinsa tarjoten asukkaille elämyksiä, lähiluontoa, oikopolkuja, rauhoittumista, yhdessäoloa ja pitkiä näkymiä kaupungin yli.

Nykytilassa Savonpuiston eteläosa on meluisaa aluetta rajautuen suoraan Savonkatuun. Puistotoimintoja löytyy enemmän viereisestä Alppipuistosta. Selkeät viher- ja virkistysyhteydet ovat tärkeitä Savonkadun alueen halki. Kallioinen maasto asettaa myös haasteita käyttäjille, ja suunnittelussa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja toimintojen sijoittumiseen. Tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille lisää palveluita ja puistotoimintoja sekä aitoa, vapaata kaupunkiluontoa; hiljaisempia ja rauhallisempia kallioalueita, joissa kallioluonnolle ja vapaalle oleskelulle on tilaa. Ohjaamalla kulkua pystytään paremmin säilyttämään herkkiä kallioelinympäristöjä myös kasveille ja pieneliöstölle.

Savonpuiston ja kallioiden merkitystä kaupunkilaisille korostaa se, että karttapohjaisen kyselytulosten perusteella alueelle toivottavat palvelut linkittyvät voimakkaasti ulkotiloihin ja lähiluontoon. Eniten palveluista toivottiin puistoja, ulkoilupaikkoja, kahviloita, liikunta- ja erilaisia kulttuuriharrastuspaikkoja. Nämä toivomukset tiedostaen jatkamme suunnittelua ja pyrimme saamaan aikaan monimuotoisen Savonkadun alueen niin toiminnoiltaan, kaupunkikuvaltaan kuin kaupunkiekologisesta näkökulmasta.

Seuraavaksi blogikirjoittajaksi kutsumme JKMM Arkkitehtien Juha Mäki-Jyllilää kertomaan Savonkadun tulevaisuuden mittakaavasta.

Annika Pousi
Maisema-arkkitehti MARK
Nomaji