12.4.2024

Alppilan pohjoisosaan ja Savonkadun ympäristöön valmisteilla tarkistettu kaavaehdotus

Helsingin tavoitteena on tukea Keski-Pasilan kehittämistä ja luoda viihtyisä, tiivis ja urbaani toimitilavaltainen alue Savonkadun molemmin puolin sekä täydentää Alppilan asuinaluetta suunnittelualueen kaakkoisosassa. Alueen tarkistettu kaavaehdotus esitellään tiistaina 16. huhtikuuta 2024 kaupunkiympäristölautakunnalle.

Havainnekuva Savonkadulta. JKMM Arkkitehdit

Asemakaavan muutoksen keskeinen lähtökohta on Savonkadun muuttaminen nelikaistaisesta autoliikenteen läpiajoväylästä kaksikaistaiseksi kantakaupunkimaiseksi puistokaduksi. Muutoksen mahdollistaa uusi Veturitie, jolle ohjataan Pasilan läpi kulkeva pohjois–eteläsuuntainen autoliikenne.

Lisää työpaikkoja ja kantakaupunkimaista asumista

Erittäin hyvin saavutettavissa olevalle alueelle halutaan lisää työpaikkoja ja laadukasta kantakaupunkimaista asumista. Alueen keskellä kulkeva merkittävä viheryhteys, maiseman ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset avokalliot ja lakialueet sekä kallioiden näkyminen katutilassa on otettu kaavoituksessa huomioon. Kaavaratkaisussa onkin erityisesti pyritty ratkaisemaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja viheryhteyden yhteensovittaminen.

Alueelle on suunniteltu neljä toimitilakorttelia, kaksi asuinkorttelia ja maanalainen pysäköintilaitos. Uusia koteja rakennetaan noin 750 asukkaalle. Oleskeltavia puistoalueita kehitetään laadukkaana, kävelypainotteisena ja paikallista identiteettiä korostavina.

Kaavassa Keski-Pasilan kaupunkirakenne täydentyy kohti etelää radan itäpuolella sijaitsevan Savonkadun varrelle. Viheryhteyden toisella puolella sijaitsevan Alppitalon tontille suunniteltu asuinrakentaminen kytkeytyy puolestaan osaksi Alppilan vanhaa rakennuskantaa.

Kaavaehdotusta tarkistettu kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen ja saadun palautteen mukaisesti

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023 ja lautakunta päätti 26.9.2023 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotusta oli mahdollista kommentoida 5.10.–3.11.2023. Tarkennetussa kaavaehdotuksessa on otettu huomioon kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä esitetyt muutosehdotukset ja saatu palaute.

Kaavaehdotuksessa on muun muassa kavennettu edelleen katualuetta Savonkadun eteläosassa ja siirretty rakennuksia Savonkadun varressa länteen, mikä mahdollistaa Savonpuiston säilymisen hieman laajempana. Aleksis Kiven kadulle on muodostettu kolmen katupuurivin “katupuisto” ja lisäksi on tutkittu, kuinka voitaisiin tukea lasten oleskelua Saimaanpuistikon ja Savonpuiston alueella.

Tarkistettu kaavaehdotus esitellään tiistaina 16.4.2024 kaupunkiympäristölautakunnalle, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Yhteyshenkilö:

Paula Leiwo
arkkitehti, kantakaupunkitiimi
Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 23637
[email protected]

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 16.4.2024

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.